Kullanım Koşulları

ÜYEL?K SÖZLE?MES? ve KULLANIM KO?ULLARI

1. Taraflar

a) http://www.karacaogluav.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Şazi Mah. Kadim Sok. No:5 Afyonkarahisar/Bolvadin adresinde mukim Karaca Oğlu Av (Bundan böyle "Karaca Oğlu Av" olarak an?lacakt?r).
b) http://www.karacaogluav.com internet sitesine üye olan internet kullan?c?s? ("Üye")

2. Sözle?menin Konusu

??bu Sözle?me'nin konusu Karaca Oğlu Av'n?n sahip oldu?u internet sitesi http://www.karacaogluav.com 'dan üyenin faydalanma ?artlar?n?n belirlenmesidir.

3. Taraflar?n Hak ve Yükümlülükleri


3.1. Üye, http://www.karacaogluav.com internet sitesine üye olurken verdi?i ki?isel ve di?er sair bilgilerin kanunlar önünde do?ru oldu?unu, Karaca Oğlu Av'n?n bu bilgilerin gerçe?e ayk?r?l??? nedeniyle u?rayaca?? tüm zararlar? aynen ve derhal tazmin edece?ini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, Karaca Oğlu Av taraf?ndan kendisine verilmi? olan ?ifreyi ba?ka ki?i ya da kurulu?lara veremez, üyenin sözkonusu ?ifreyi kullanma hakk? bizzat kendisine aittir. Bu sebeple do?abilecek tüm sorumluluk ile üçüncü ki?iler veya yetkili merciler taraf?ndan Karaca Oğlu Av'ya kar?? ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere kar??, Karaca Oğlu Av'n?n sözkonusu izinsiz kullan?mdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakk? sakl?d?r.
3.3. Üye http://www.karacaogluav.com internet sitesini kullan?rken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlar? ihlal etmemeyi ba?tan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, do?acak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhas?ran üyeyi ba?layacakt?r.
3.4. Üye, http://www.karacaogluav.com internet sitesini hiçbir ?ekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ayk?r?, ba?kalar?n? rahats?z ve taciz edici ?ekilde, yasalara ayk?r? bir amaç için, ba?kalar?n?n fikri ve telif haklar?na tecavüz edecek ?ekilde kullanamaz. Ayr?ca, üye ba?kalar?n?n hizmetleri kullanmas?n? önleyici veya zorla?t?r?c? faaliyet (spam, virus, truva at?, vb.) ve i?lemlerde bulunamaz.
3.5. http://www.karacaogluav.com internet sitesinde üyeler taraf?ndan beyan edilen, yaz?lan, kullan?lan fikir ve dü?ünceler, tamamen üyelerin kendi ki?isel görü?leridir ve görü? sahibini ba?lar. Bu görü? ve dü?üncelerin Karaca Oğlu Av'yla hiçbir ilgi ve ba?lant?s? yoktur. Karaca Oğlu Av'n?n üyenin beyan edece?i fikir ve görü?ler nedeniyle üçüncü ki?ilerin u?rayabilece?i zararlardan ve üçüncü ki?ilerin beyan edece?i fikir ve görü?ler nedeniyle üyenin u?rayabilece?i zararlardan dolay? herhangi bir sorumlulu?u bulunmamaktad?r.
3.6. Karaca Oğlu Av, üye verilerinin yetkisiz ki?ilerce okunmas?ndan ve üye yaz?l?m ve verilerine gelebilecek zararlardan dolay? sorumlu olmayacakt?r. Üye, http://www.karacaogluav.com internet sitesinin kullan?lmas?ndan dolay? u?rayabilece?i herhangi bir zarar yüzünden Karaca Oğlu Av'dan tazminat talep etmemeyi pe?inen kabul etmi?tir.
3.7. Üye, di?er internet kullan?c?lar?n?n yaz?l?mlar?na ve verilerine izinsiz olarak ula?mamay? veya bunlar? kullanmamay? kabul etmi?tir. Aksi takdirde, bundan do?acak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. ??bu üyelik sözle?mesi içerisinde say?lan maddelerden bir ya da birkaç?n? ihlal eden üye i?bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak ?ahsen sorumlu olup, Karaca Oğlu Av'y? bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlar?ndan ari tutacakt?r. Ayr?ca; i?bu ihlal nedeniyle, olay?n hukuk alan?na intikal ettirilmesi halinde, Karaca Oğlu Av'n?n üyeye kar?? üyelik sözle?mesine uyulmamas?ndan dolay? tazminat talebinde bulunma hakk? sakl?d?r.
3.9. Karaca Oğlu Av'n?n her zaman tek tarafl? olarak gerekti?inde üyenin üyeli?ini silme, mü?teriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakk? vard?r. Üye i?bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Karaca Oğlu Av'n?n hiçbir sorumlulu?u yoktur.
3.10. http://www.karacaogluav.com internet sitesi yaz?l?m ve tasar?m? Karaca Oğlu Av mülkiyetinde olup, bunlara ili?kin telif hakk? ve/veya di?er fikri mülkiyet haklar? ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye taraf?ndan izinsiz kullan?lamaz, iktisap edilemez ve de?i?tirilemez. Bu web sitesinde ad? geçen ba?kaca ?irketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalar?d?r ve ayr?ca fikri mülkiyet haklar? kapsam?nda korunmaktad?r.
3.11. Karaca Oğlu Av taraf?ndan http://www.karacaogluav.com internet sitesinin iyile?tirilmesi, geli?tirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye eri?mek için kullan?lan ?nternet servis sa?lay?c?s?n?n ad? ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye eri?ilen tarih ve saat, sitede bulunulan s?rada eri?ilen sayfalar ve siteye do?rudan ba?lan?lmas?n? sa?layan Web sitesinin Internet adresi gibi birtak?m bilgiler toplanabilir.
3.12. Karaca Oğlu Av kullan?c?lar?na daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyile?tirmek, sitenin kullan?m?n? kolayla?t?rmak için kullan?m?n? kullan?c?lar?n?n özel tercihlerine ve ilgi alanlar?na yönelik çal??malarda üyelerin ki?isel bilgilerini kullanabilir. Karaca Oğlu Av, üyenin http://www.karacaogluav.com internet sitesi üzerinde yapt??? hareketlerin kayd?n? bulundurma hakk?n? sakl? tutar.
3.13. Karaca Oğlu Av'ya üye olan ki?i, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlü?e al?nacak uygulamalar kapsam?nda Karaca Oğlu Av taraf?ndan kendisine ürün ve hizmet tan?t?mlar?, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve di?er mü?teri memnuniyeti uygulamalar? sunulmas?na izin verdi?ini beyan ve kabul eder. Üye, Karaca Oğlu Av'ya üye olurken ve/veya ba?ka yollarla geçmi?te vermi? oldu?u ve/veya gelecekte verece?i ki?isel ve al??veri? bilgilerinin ve al??veri? ve/veya tüketici davran?? bilgilerinin yukar?daki amaçlarla toplanmas?na, i?tiraki olan tüm ?irketler ile payla??lmas?na, Karaca Oğlu Av ve i?tiraki olan tüm ?irketler taraf?ndan kullan?lmas?na ve ar?ivlenmesine izin verdi?ini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmedi?i sürece üyeli?i sona erdi?inde de verilerin toplanmas?na, i?tiraki olan tüm ?irketler ile payla??lmas?na, Karaca Oğlu Av ve i?tiraki olan tüm ?irketler taraf?ndan kullan?lmas?na ve ar?ivlenmesine izin verdi?ini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmedi?i sürece Karaca Oğlu Av ve i?tiraki olan tüm ?irketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb ileti?im kanallar? kullanarak irtibata geçmesine izin verdi?ini beyan ve kabul eder. Üye yukar?da bahsi geçen bilgilerin toplanmas?, payla??lmas?, kullan?lmas?, ar?ivlenmesi ve kendisine eri?ilmesi nedeniyle do?rudan ve/veya dolayl? maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhas?l herhangi bir zarara u?rad??? konusunda talepte bulunmayaca??n? ve Karaca Oğlu Av ve i?tiraki olan ?irketleri sorumlu tutmayaca??n? beyan ve kabul eder. Üye veri payla??m tercihlerini de?i?tirmek isterse, bu talebini Karaca Oğlu Av'n?n mü?teri hizmetleri ça?r? merkezlerine iletebilir.
3.14. Karaca Oğlu Av, üyenin ki?isel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendi?inde veya
a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Karaca Oğlu Av'ya tebli? edilen yasal i?lemlere uymak;
b) Karaca Oğlu Av ve Karaca Oğlu Av web sitesi ailesinin haklar?n? ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli oldu?una iyi niyetle kanaat getirdi?i hallerde aç?klayabilir.
3.15. Karaca Oğlu Av web sitesinin virus ve benzeri amaçl? yaz?l?mlardan ar?nd?r?lm?? olmas? için mevcut imkanlar dahilinde tedbir al?nm??t?r. Bunun yan?nda nihai güvenli?in sa?lanmas? için kullan?c?n?n, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmay? sa?lamas? gerekmektedir. Bu ba?lamda üye Karaca Oğlu Av web sitesi'ne girmesiyle, kendi yaz?l?m ve i?letim sistemlerinde olu?abilecek tüm hata ve bunlar?n do?rudan yada dolayl? sonuçlar?ndan kendisinin sorumlu oldu?unu kabul etmi? say?l?r.
3.16. Karaca Oğlu Av, sitenin içeri?ini diledi?i zaman de?i?tirme, kullan?c?lara sa?lanan herhangi bir hizmeti de?i?tirme yada sona erdirme veya Karaca Oğlu Av web sitesi'nde kay?tl? kullan?c? bilgi ve verilerini silme hakk?n? sakl? tutar.
3.17. Karaca Oğlu Av, üyelik sözle?mesinin ko?ullar?n? hiçbir ?ekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaks?z?n her zaman de?i?tirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. De?i?tirilen, güncellenen yada yürürlükten kald?r?lan her hüküm , yay?n tarihinde tüm üyeler bak?m?ndan hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, Karaca Oğlu Av'ya ait tüm bilgisayar kay?tlar?n?n tek ve gerçek münhas?r delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun ?ekilde esas al?naca??n? ve söz konusu kay?tlar?n bir delil sözle?mesi te?kil etti?i hususunu kabul ve beyan eder.
3.19. Karaca Oğlu Av, i? bu üyelik sözle?mesi uyar?nca, üyelerinin kendisinde kay?tl? elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlar?na bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye i?bu üyelik sözle?mesini onaylamas?yla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmi? say?lacakt?r.

4. Sözle?menin Feshi

??bu sözle?me üyenin üyeli?ini iptal etmesi veya Karaca Oğlu Av taraf?ndan üyeli?inin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacakt?r. Karaca Oğlu Av üyenin üyelik sözle?mesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeli?ini iptal ederek sözle?meyi tek tarafl? olarak feshedebilecektir.

5. ?htilaflerin Halli

??bu sözle?meye ili?kin ihtilaflerde ?stanbul Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kayd? yapmas? üyenin üyelik sözle?mesinde yer alan tüm maddeleri okudu?u ve üyelik sözle?mesinde yer alan maddeleri kabul etti?i anlam?na gelir. ??bu Sözle?me üyenin üye olmas? an?nda akdedilmi? ve kar??l?kl? olarak yürürlülü?e girmi?tir.