Gizlilik Politikası

Karaca Oğlu Av , kay?tl? Üyelerinden toplad??? bilgilerin kullan?m? ile ilgili politikas? ve Üyelerin sahip oldu?u haklar, a?a??da s?ralanm??t?r:


1. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile Karaca Oğlu Av ve i?tirakleri d???ndaki kurulu?lara da??t?larak reklam, tan?t?m, pazarlama yapmak amac?yla kullan?lmayacakt?r.
2. Bize verdi?iniz üyelik bilgileri ve ki?isel bilgiler, sizin onay?n?z d???nda di?er üyelere aç?lmayacakt?r. Ancak bu bilgiler, firmam?z?n kendi bünyesinde mü?teri profili belirlemek amac?yla kullan?lmaktad?r.
3. Sisteme girdi?iniz tüm bilgilere sadece siz ula?abilir ve bunlar? sadece siz de?i?tirebilirsiniz. Bir ba?ka üyenin sizinle ilgili bilgilere ula?mas? ve bunlar? de?i?tirmesi mümkün de?ildir.
4. Kay?t esnas?nda sizden istenen ki?isel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi insiyatifiniz dahilinde bize bildirebilirsiniz. Bize vermeyi tercih etmeyece?iniz bilgiler varsa, bu alanlar? doldurmak veya i?aretlemek zorunda de?ilsiniz.
5. Sitemizden yapt???n?z al??ver?lerde vermi? oldu?unuz kredi kart? bilgileri kesinlikle taraf?m?zdan kay?t alt?na al?nmamaktad?r.

Bu ilkeler ile ki?isel haklar?n?z bizim taraf?m?zdan teminat alt?na al?nm??t?r.


?irketimizin Güvenlik Politikas? gere?i;

Mü?terilerimizin güvenli bir ?ekilde, rahatça al??veri? yapabilmelerini sa?lamak için en geli?mi? güvenlik sistemlerini kullanmaktad?r.

Sistemimizdeki 128 bit SSL sayesinde kredi kart? bilgileriniz üçüncü ?ah?slar?n gözünden ve müdahalesinden korunmaktad?r. Sipari? i?lemlerinin bütün a?amas?nda tüm bilgi al??veri?i SSL güvencesi alt?ndad?r ve tüm veri ak??? ?ifreli olarak yap?lmaktad?r. Bu, pratik olarak k?r?lmas? mümkün olmayan bir ?ifrelemedir. SSL güvenlik protokolü sayesinde sitemize verdi?iniz kredi kart? bilgileriniz ?ifrelenerek bankaya gönderilir ve bu i?lem s?ras?nda bu bilgilere bizlerin dahi ula?abilmesi mümkün de?ildir.

Karaca Oğlu Av hiçbir mü?terisinin kredi kart? bilgilerini sisteminde saklamamaktad?r. Bu sebepten dolay? kendi kredi kart? güvenli?iniz için, her sipari? olu?turma a?amas?nda kart bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmektedir.